آدرس کلینیک

تهران، خيابان آزادي بسمت انقلاب نرسيده به خوش جنوبي پلاك ٢٤٨
دندانپزشكي سپيد دكتر رضا خردمند و دكتر سيد حسين مرتضوي
کدپستی: 18867445415
تلفن: ٦٦٣٧٣٢٩٧ ٦٦٣٧٣٢٩٨

info@drtaherizadeh.com

نام و نام خانوادگی:
پرسش مورد نظر: